Värdegrund

Ledord för verksamheten är:

medskapande
Vi arbetar för att individen ska vara medskapande i verksamheten. Individens erfarenheter och syn på sitt eget stödbehov blir vägledande i handlingsplanerna. Genom att lyfta fram och synliggöra egna resurser och aktivt arbeta för att individen medvetandegörs om sina tillgångar, kompetens och förmåga till förändring, utjämnas maktförhållandet mellan individen och oss professionella. Med individen som medskapare arbetar vi tillsammans med ett gemensamt mål att individen ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv under trygga förhållanden i samhället.

kasam
Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, menar att en känsla av sammanhang är avgörande för individens hälsa. En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.

– hanterbarhet
När omvärlden ställer krav på oss och när olyckliga händelser inträffar är det viktigt att vi inte ser oss själva som hjälplösa offer. Det är viktigt att individen upplever att hon har resurser för att hantera motgångar. Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftig mot ohälsa.

– begriplighet
Människor mår bra av en struktur och regelbundenhet i sina liv. Vi vill kunna förutsäga händelser och om något överraskar oss så vill vi ändå kunna förklara det. Människor som är bra på att göra händelser i livet begripligt förblir i högre utsträckning friska.

– meningsfullhet
För att vi ska må bra är det också viktigt att vi upplever de utmaningar vi ställs inför som värda att investera energi i. Människor som försöker hitta en mening med de olyckliga händelser hon ställs inför mår bättre än de som inte gör det.

compassion

Vi är inspirerade av forskaren Paul Gilbert, Derby University och hans KBT-terapi CFT. Compassionfokuserad terapi har inslag av andra terapiformer och man arbetar med tankar, känslor beteenden och kroppen för att aktivera hjärnans trygghetssystem. Terapiformen är främst fokuserad på människor som har haft mycket självkritik och dålig självkänsla.

Det vi tar med oss från Paul Gilbert är ett varmt och vänligt förhållningssätt i förhållande till alla som befinner sig i verksamheten; både kvinnor, män, barn, personal och uppdragsgivare. Att individen får tid att läka och få en möjlighet till medkänsla till sig själv.

Nationellt centrum för Familjefrid, NCK 2017-10-14